معرفی آلوی حقیقی (Euprunus)
معرفی آلوی حقیقی (Euprunus)

این گروه دارای 1-2 گل به ندرت 3 گل در هر گل آذین می باشند. آلو های حقیقی به دو گروه زیر تقسیم میشوند.

الف – آلو های اروپایی : مهم ترین گروه گونه  p.domistica  بوده و ارقام آن هگزاپلوئید میباشند. سایر گونه های اروپایی مانند آلوی میروبالان و آلوی سنجولین کمتر به عنوان پیوندک و تولید میوه مورد استفاده قرار می گیرندو کاربرد آنها بیشتر به عنوان پایه می باشند. اکثر ارقام آلو های اروپایی خود بارور یا نیمه خود بارور بوده ، ولی برخی از ارقام آنها مانند پرزدنت و ژرمن خود عقیم می باشند.

ب- آلو شرقی (ژاپنی ) : این گروه از گونه  p.salicina  بوده که آلوی ژاپنی معروف است ،ارقام آلوی ژاپنی دیپلوئید (2n=16)  و خود نابارور بوده ،ولی برخی از آنها مانند سنتاروزا، بیوتی، کلیماکس و متلی خود بارور میباشند . این گونه قابلیت اسپوردهی بالایی داشته و به عنوان یک گونه اسپوریس یه شمار می آید. پوست میوه آلو ژاپنی برخلاف آلو های اروپایی کرک دار بوده و میوه آنها مخروطی شکل و داری پوست خشن می باشد.
  تاریخ انتشار :  1397/02/09  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1274   print