ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮلﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮلﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺦ زدﮔﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎديﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﺴﺎرت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﺑﺎغ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﮑـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ در دوام     ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎ دراز ﻣﺪت ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ،    ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،درﺻﺪ ﺷﯿﺐ زﻣﯿﻦ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك ﺧﺎﺻﻠﺨﯿﺰي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آب،ﻋﻤﻖ ﺧﺎك و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺑـﺎغ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ  20 ﺳﺎﻟﻪ از وﻗﻮع و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺳﺮﻣﺎ و ﯾﺦ ﺑﻨﺪان اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دوره اﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدو ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺑﺎغ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮد.اﮔﺮ ﻣﺤﻠﯽ داراي زﻫﮑﺸﯽ ﺧﻮب ﻫﻮا ي ﺳﺮدﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪداﻣﻨﻪ ﻫﺎ وزﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﯿﺒﺪار از اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮس و ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 
  تاریخ انتشار :  1398/10/10  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1031   print