ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ چیست ؟
ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ  چیست ؟

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در زﻣﺴﺘﺎن و در دماهای پایین‌تر از 10-و پایین‌تر رخ‌داده و در ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ   درﺧﺘﺎن دﭼﺎر یخ‌زدگی می‌شوند این ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در ﻣﯿﻮه همیشه‌سبز ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﺮﮐﺒـﺎت و    زﯾﺘﻮن می‌تواند ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت زا ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﭘـﺎﯾﯿﺰه و ﻗﺒـﻞ از ﺑـﻪ ﺧـﻮاب رﻓـﺘﻦ  ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در اﻧﺎر ﺳﺮﻣﺎي زودرس ﭘﺎﯾﯿﺰه مخصوصاً اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﯾﺰش ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮه می‌گردد

علائم ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ:ﺗﺤﻤﻞ گونه‌ها و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و یخبندان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اندام‌های  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ یخ‌زدگی و ﺳﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ریشه‌ها ، برگ‌ها ، شاخه‌های ﻧﻮرﺳﺘﻪ و جوانه‌ها ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را دارا می‌باشند .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ریشه‌ها در داﺧﻞ ﺧﺎك فعال‌اند ﮐﻤﺘـﺮ در ﻣﻌـﺮض    آسیب‌های ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻗﺮار می‌گیرند.در ماه‌های ﭘﺎﯾﯿﺰ، تقریباً ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ و آوﻧـﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ1 کمتر خواهد بود به طور کلی دمای -1 تا -2 سانتی گراد در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺻﺪﻣﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﮔﯿﺎه وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ و در دﻣـﺎي ﮐﻤﺘـﺮ از  - 7 درﺟـﻪ سانتی‌گراد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اندام‌های ﻫﻮاي ﮔﯿﺎه آﺳﯿﺐ می‌بیند در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب دﻣـﺎﯾﯽ، ﺳـﺮﻣﺎي ﻫـﻮا ﻧﺒﺎﯾـﺪ از-5 درﺟﻪ سانتی‌گراد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.در زﯾﺘﻮن اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﯿﺎه به‌تدریج ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ-13 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺧﺴﺎرت واردشده ﺑﻪ درﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣـﺎ اﮔـﺮ  ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺦ زدﮔﯽ و ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻗﻪ و اﻧﺪامﻫﺎي هوایی ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ اﻏﻠﺐ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﻋﻼﯾﻢ و ﺧﺴﺎرت ﺳـﺮﻣﺎ و ﯾـﺦ  زدﮔـﯽ در  اﻧﺪام ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 
  تاریخ انتشار :  1398/10/09  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1271   print