ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮس به موقع
ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﺮس به موقع

از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪﺷﮑﻞ ﻧﺎﺑﺠﺎ، ﺧﺸﮏ و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ؛ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺎج درﺧﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻧﺪام ﻫﺎي روﯾﺸﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ؛ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﺑﺎر ﻣﯿﻮه در درﺧﺘﺎن ﻣﺜﻤﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎل آوري؛ دادن ﻓﺮم و اﺳﮑﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ درﺧﺖ؛ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزي و ﻓﺮم دادن ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮوﻫﺎ، ﺷﻤﺸﺎد ﻫﺎ, ﭼﻨﺎر , ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن , ﻧﺎرون ﭼﺘﺮي و...؛ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻏﯽ و ﺟﻮان ﺳﺎﺧﺘﻦ درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد. 
  تاریخ انتشار :  1398/10/07  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1348   print