تشخيص كمبود عناصر غذايي در درختان گيلاس
 تشخيص كمبود عناصر غذايي در درختان گيلاس

تشخيص از طريق تجزيه خاك

به منظورتشخیص وضعيت تغذ يه درختان گيلاس انجام تجزيه خاك دربهار براي بدست آوردن اطلاعات اولیه از نوع خاكي كه درختان در آن پرورش مي يابند ضرورت دارد. اين درختان از تنومندترين درختان ميوه محسوب مي شوند و ريشه هاي به نسبت عميق آن تا عمق 5/8 متري نفـوذ مـی کننـد. در چنـين گستره از ريشه دهي دسترسي به مواد غذايي موجود در خاك و نمونه گيری ازخاک در عمق های 45-1 ، 95-45 و 851-95 سانتي متر مي تواند تا حدود زيادي بيانگر وضعيت تغذيه درخت از طر يق ریشه باشد،ولی بایستی اذعان داشت که در پیشگویی وضعيت تغذ يه و تشخیص کمبودها و يا مسمومیت به تنهايی از طر يق تجز يه خاک امکان پذيرنیست.زیرا با وجود اينکه تجزيه مواد خاکی بعنوان يک راهنمای کلی مفيد و خوب است،اما از مقادير بدست آمده نميتوان به عنوان يک نسخه قا بل اطمینان و قطعی ا ستفادهنمود. بارها مشاهده شده ا ست كه در يك نمو نه خاك كم بود شديد يك عنصر وجود دارد، ودر ا ين شرايط معمولا چنین تصور مي شود كه با گذشت فصل، درخت در آن منطقه دچار کمبود آن عنصرخاص شده است، اما بايستی به اين نکته اشاره شود که نتايج پژوهشها مشخص نموده میزان عناصر غذايي مو جود در خاك با جذب عناصر در با فتهای گياهی مورد آز مايش همبستگی ندارند. هرچند كه آناليز خاك به منظور تشخیص و پیشگیری از بروز مسمومیت های حاصل از عناصری نظیر سديم وکلرو بردر بعضی ازمحصولاتباغبانیبسیار مفید و سودمند ا ست، و لي براي پيشگويي و پيشگيري عارضه هاي ناشي از كمبود عناصر غذايي در درختان ميوه ازجمله گیلاس مناسب نيست
  تاریخ انتشار :  1398/07/28  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  377   print