خصوصیات آفت کش شیمیایی مناسب
خصوصیات آفت کش شیمیایی مناسب

1- روي آفت هدف تاثیر کافی داشته باشد.
2- روي محصول سمپاشی شده تاثیر نا مناسب نداشته باشد.
3- روي حشرات مفید، اثر سوء نداشته باشند.
4- از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.
5- در محصولات و مواد غذایی طعم و بوي نامطبوع ایجاد نکند.
6- تحت شرایط جوي مختلف سمیت خود را علیه آفات هدف حفظ کند.
7- بی خطر براي انسان و دام در شرایط سمپاشی و نگهداري.
8-در محیط اسیدي و قلیایی به سرعت تجزیه نشود.
9- در اکوسیستمهاي کشاورزي و غیر کشاورزي و خصوصاً در زنجیره غذایی ایجاد اختلال نکند و روي انواع موجودات از جمله آبزیان، زنبور عسل و غیره اثر نامطلوب نداشته باشد.
  تاریخ انتشار :  1398/07/13  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  313   print