نکات مهم در مدیریت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی
نکات مهم در مدیریت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی

1 -بــا توجــه بــه اهمیــت فیلتراســیون در ایــن ســامانه توصیــه می شــود از واحــد کنتــرل مرکــزی خودکاراســتفاده شــود تــا عمــل شستشوی فیلترهــا به صــورت دوره ای و بســته بــه کیفیــت آب انجــام شــود و نیــازی بــه دخالــت کارگــر نداشــته باشــد؛
2 -در ابتــدای هــر واحــد آبیــاری یــک عــدد فیلتــر دیســکی کوچــک بــرای اطمینــان از جلوگیــری ورود ذرات ریــز بــه داخــل لوله هــای آبــده نصــب شــود.اگرچـه از عملکـرد فیلتراسـیون اجـرا شـده در واحـد کنتـرل مرکـزی اطمینـان کامـل داریـد شـاید نیـاز بـه ایـن فیلتـر نباشـد؛
3 -بـرای کنتـرل حجـم آب ورودی بـه هـر واحـد آبیـاری یـک عـدد کنتـور حجمـی در ابتـدای آن واحـد نصـب شـود. چـون دبـی خروجـی هـر قطره چـکان زیرســطحی در فشــار معیــن مشــخص اســت، بنابرایــن بــا توجــه بــه تعــداد کل قطره چکانهــا در هــر واحــد آبیــاری، میــزان حجــم کل آب عبــوری در آن واحــد بســته بــه ســاعت آبیــاری مشــخص میشــود. بدیــن ترتیــب بــا کنتــرل ایــن حجــم توســط کنتــور در هــر دور آبیــاری از گرفتگــی یــا عــدم گرفتگــی قطره چکانهــا در زیــر خــاک اطــاع حاصــل میشــود
4 -لازم اسـت بعـد از هـر چنـد دور آبیـاری(2 تـا 3 بـار آبیـاری)شـیرهایی کــه بــر روی لوله هــای شستشوی انتهایــی لوله هــای آبــده نصــب شــده بــاز شـوند تـا عمـل تخلیـه رسـوبات احتمالـی تجمـع یافتـه در لولـه صـورت گیـرد؛
  تاریخ انتشار :  1398/07/07  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  258   print