نحوه کوددهی و آبشویی نهال پسته در آبیاری زیرسطحی
نحوه کوددهی و آبشویی نهال پسته در آبیاری زیرسطحی

کوددهـی در ایـن نـوع روش آبیـاری هماننـد روش رایـج در باغ هـای پسـته، بـه روش چالکـود انجـام میشـود. نکتـه مهمـی کـه در زمـان اجـرای ایـن نـوع سـامانه بایـد رعایـت شـود اینکـه ابتـدا نمونـه خـاک براسـاس توصیه کارشناسـان گرفتــه شــود و بعــد از تجزیــه آن، نــوع و میــزان کــود مــورد نیــاز(حیوانــی- شــیمیایی) توصیــه میشــود ســپس بعــد از حفــاری میــزان کــود مــورد نیــاز را در کانــال ریختــه و لوله گــذاری انجــام میشــود. در باغ هــای بــا مســاحت کــم ممکـن اسـت کارهـای حفـاری بـا بیـل مکانیکـی یـا بیـل پشـت تراکتـوری انجام شـود و لوله هـا توسـط کارگـر گذاشـته شـوند، کـه در ایـن حالـت میتـوان قبـل از لوله گــذاری، کودهــای مــورد نیــاز را در کانــال ریخــت، ســپس لوله هــا را روی آنهـا قـرار داد و کانـال را پـر کـرد. بافـت خـاک اکثـر باغ هـای پسـته طـوری اســت کــه ســنگریزه یــا قلــوه ســنگ نــدارد کــه در ایــن حالــت نیــازی بــه سـرند کـردن خـاک نیسـت و همـان خـاک کنـده شـده مجـدد در کانـال ریختـه میشـود. چنانچـه مدیریـت آبیـاری در ایـن سـامانه اصولـی انجـام شـود، حداقـل تـا 4 سـال نیـازی بـه دادن مجـدد کودهـای حیوانـی نیسـت.
  تاریخ انتشار :  1398/07/04  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1130   print