آبیاری قطره ای زیرسطحی پسته
آبیاری قطره ای زیرسطحی پسته

با توجه به کاهش شدید کمیت و کیفیت آب های زیر زمینی استفاده از سامانه های آبیاری با بازدهی بالا امری اساسی است. سامانه های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطرهای) با توجه به انتقال آب در لوله و امکان آبیاری دقیق از بازدهی بالایی برخوردار هستند. استفاده غیر اصولی از این سامانه ها، مانند انتخاب نادرست زمان و دور آبیاری، باعث کاهش بازدهی درآنها میشود.

آبیاری قطرهای زیرسطحی یکی از روشهای آبیاری قطرهای است، با این تفاوت که لوله های آبده و قطره چکانها در زیر خاک قرار دارند و همین عامل باعث کاهش تبخیر از سطح خاک میشود. در این نوع آبیاری، آب از طریق قطرهچکان در زیر سطح خاک، در ناحیه توسعه ریشه در اختیار گیاه قرار میگیرد. استفاده از روش آبیاری زیرسطحی بیش از 50 سال است که ابتدا به شکلهای مختلف، از جمله کوزهای،لوله های تراوا، لوله های پلاستیکی سوراخدار و غیره شروع شده است.در دهه اخیر با پیشرفت علم، قطره چکانهای مخصوص برای کاربرد زیرسطح خاک تولید شده است. در ایران نیز کاربرد این روش در باغ ها (بویژه پسته) بیش از 10 سال است که شروع شده و در حال حاضر حدود 10000 هکتار از باغ های پسته در استانهای کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی و فارس با این روش آبیاری میشوند. بنابراین توسعه این روش، در صورت طراحی، اجرا و از همه مهمتر مدیریت صحیح بهرهبرداری میتواند نسبت به روش آبیاری قطرهای سطحی دارای مزیتهای زیادی باشد. بدین منظور، در این سایت به نکات مهم در بهره برداری از این سامانه در باغ های پسته اشاره خواهد شد.
  تاریخ انتشار :  1398/06/20  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1238   print