سم پاشی
سم پاشی

از قارچكش هايي مانند دوديـن (اختـصاصي لكـه سـياه )، قـارچكـش هـاي بنزيميـدازول، قـارچكـش هـاي گـروه اتـيلنبـيسديتيوكاربامـات مثـل زينب (Zineb )، مانب، مانكوزب، قارچكش كاپتان و اخيـرا از سـموم فلينـت و اسـتروبي استفاده مي شـود . سمپاشـي در سـه مرحلـه انجـام مـي شـود؛ مرحلـه ي اول، قبـل از بازشـدن جوانه ها و گل هـا ، مرحلـه ي دوم بلافاصـله بعـد از ريـزش گلبـرگ هـا و مرحلـه ي سـوم بـه فاصله ي 12-10 روز پس از مرحله ي دوم مي باشد. نكتـه مهـم در مـصرف سـم، اسـتفاده از تناوب در مصرف سموم و نيز رعايت مقدار درست و توصيه شدهي سـم مـصرفي اسـت . در مواردي كـه سـطح خـسارت بيمـاري بيـشتر شـود بايـد بـا اسـتفاده از كارشناسـان مجـرب، برنامه هاي پيش آگاهي بيماري با اس تفاده از اندازه گيري دو عامل رطوبت (بارندگي) و دمـا اجرا شوند تا ضمن استفادهي بهينه از سموم، مديريت مؤثر بيماري انجام گيرد.
  تاریخ انتشار :  1398/04/19  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1075   print