كودهاي آلي يا بيولوژيك
كودهاي آلي يا بيولوژيك

يكي از مهم ترين عوامل براي بهبود ساختمان خاك، استفاده از بقاياي گياهي زنده و يا پوسيده است كه به طور كلي به نام كودهاي آلي شناخته مي شوند. افزودن كودهاي آلي بـه خاك براي كاهش دادن به تنش هاي رايـج موجـود در خـاك هـاي كـشور ماننـد خـشكي، فشردگي خاك و كاهش سطح قليايي و در نتيجه بهبود تغذيه ي نهال در نهالستان و درختان ميوه در باغ، ضرورت دارد . بدون پياده كردن عمليات خاك ورزي و اجراي برنامه تقويـت خاك امكان توليد عالي و محصول با كيفيت حتي با مكان يابي صـحيح در اقلـيم مناسـب و استفاده از ارقام تجا ري سازگار وجود نـدارد . مـديريت صـحيح بـاغ بـا رعايـت مولفـه هـاي برشمرده توليد سيب در سه ضلع مثلث اقليم - رقم – خاك مفهوم اقتصادي مي يابد. هر چـه قدر عوامل بازدارنده شناسايي و از خسارت احتمالي آن ها از فنون موجود بهره گرفته شـود سطح توليد به سقف خود نزديك تر مي شود و برعكس عدم رعايت و سهل انگاري در هـر يك از اين عاملها موجب كاهش بازدهي درخت و توليد كل در باغ ميگردد. در استفاده از كودهاي آلي موجود در بازار به موارد زير توجه شود:

- از كودهاي بيولوژيك استاندارد و داراي مجوز استفاده شود زيرا گزارش هايي مبني بـر تخريب ساختمان خاك باغ با استفاده از برخي كودهاي ناشناخته و غير اسـتاندارد وارداتـي وجود دارد.

- براي استفاده از كودهاي جديد و ناشناخته، توصيه مي شـود نمونـه هـاي كـودي مزبـور براي تجزيه و انجام بررسي هاي آزمايشگاهي به موسسه تحقيقات آب و خـاك و نيـز بـراي آزمايشات ميداني به يكي ا ز پژوهشكده هاي باغباني شامل پژوهـشكده ميـوه هـاي معتدلـه و سردسيري، گل ها و گياهان زينتـي ، پـسته ، خرمـا و ميـوه هـاي گرمسيري ، مركبات و چاي ( ارائه شود تا تاثيرات آن ها بر روند رشد رويشي و عملكرد درختان طي حـداقل دو سـال بررسـي گـردد . ايـن كودهـا بـر چنـد محصول باغي، در استان هاي مختلف آزمايش مي شود و پس از گرفتن نتايج مثبت يا منفـي علاوه بر درختان، تاثير آنان بر ساختمان خاك نيز مشخص خواهـد شـد . هرچنـد كودهـاي غير استاندارد مي توانند در دراز مدت اثرات منفي خود را بر خصوصيات فيزيك ي شیمیای خاك بروز دهند ولي اختصاص زمان طـولاني از نظـر كـاربردي و در سـطح تجـاري قابـل توصيه نيست . خوشبختانه تجزيه كود و مطالعات آزمايـشگاهي مـي توانـد تـا انـدازه زيـادي همزمان با آزمايشات ميداني در باغ به اندازه كافي اطمينان بخش باشد و باغداران بـا خـاطر آسوده اقدام به خريد و استفاده از آنها نمايند.
  تاریخ انتشار :  1398/04/16  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1054   print