مراحل ریزش میوه سیب
مراحل ریزش میوه سیب

چهار مرحله از ريزش گل و ميوه در درخت سيب وجود دارد:

1 -ريزش گل هاي تلقيح نشده: عوامـل متعـددي مثـل ناسـازگاري گـرده و مـادگي ، عـدم جوانه زني دانه ي گرده، عدم رشد لوله ي گرده، ناهمزماني بلـوغ مـادگي و عـدم پـذيرابودنكلالـه ي گـل در اولـين ريـزش ميـوه دخالـت دارنـد. ريـزش اول يعنـي ريـزش گـل هـاي تلقيح نشده آنچنان مشهود نيست  2-ريزش پس از پايان گل دهي: در شرايطي رخ مي دهد كه گرده افشاني پايان يافته و ميوه به مقدار كم رشد كرده و اغلب داراي 2 تا 4 بذر است. در صـورت طـولاني بـودن دوره ي گلدهي، اين ريزش با اولين مرحله ي ريزش همپوشاني پيدا ميكند. 3 -ريزش خرداد : اين ريزش در تمام درختان ميوه ي سردسيري رخ مي دهد و حسب شرايط اقليمي مناطق مختلف و زمان رسيدن ارقام، از اواخر خردادماه تا اوايـل تيـر اتفاق مي افتد. بايستي بـه خـاطر داشـت كـه دو ريـزش خـرداد و پـس از برداشـت در ارقـام زودرس مانند گلاب كهنز، سلطاني شبستر، شربتي و گلبهار تقريباً به صورت همزمـان واقـع ميشود. در ارقام بسيار زودرس مانند قنـدك كاشـان بـه دليـل وجـود درصـد بـسيار بـالاي ميوه بندي، ريزش پس از رنگ گيري ميوه تا زمـان رسـيدن بـه صـورت روزانـه و تـدريجي استمرار مي يابد. افزايش دماي ناگهـاني بـويژه در شـرايط تـاخير در دور آبيـاري ريـزش هـا شدت مي يابند4 -ريزش قبل از برداشت: اين ريزش، 2 تا 3 هفتـه قبـل از برداشـت ميوه رخ مي دهد. در اين مرحله ، عواملي مثل رقابت بين ميوه هـا روي يـك شـاخه ي بـارور، رقابت بين ميوه ها بين دو شاخه بارور مجاور، بهم خوردن توازن مناسب از نظر هورمـون ي و عوامل تنش زاي محيطي شامل كم آبي، دماي بالا، شدت تابش آفتاب و رطوبت نسبي پايين تأثير به سزايي در شدت و دفعـات ريـزش دارنـد . ريـزش ميـوه حـسب سـال، حـساسيت بـه سـال آوري در رقـم، پايـه و سـلامت درخـت از نظـر آلـودگي بـه بيمارگرهـاي ويروسـي متفاوت است. تنـك و ريزش هاي طبيعي دو عامل تاثيرگذار بر عملكرد نهايي درختان سيب مي باشند . در مواردي كه رقم از تراكم گلدهي پايين برخوردار است مانند رقم Hiver'd Blanc Calvil نياز بـه تنك وجود ندارد . در ارقام با تراكم گلـدهي بـالا ماننـد مـشهد، گلوكناپفـل، و گراونـشتين انجام تنك ضرورت دارد . درحالي كه براي ارقام بـومي گـلاب كهنـز، حيـدرزاده و مـش هد نوري بايستي در مديريت باغ از فنوني كه موجـب كـاهش ريـزش مـي شـوند بهـره گرفـت . 
  تاریخ انتشار :  1398/04/15  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1460   print