علت کم رنگی پوست سیب
علت کم رنگی پوست سیب

اين ناهنجاري به دلايل مختلف موجب دگرگوني رنگ پوست سيب شامل بي رنگي يا كم رنگي سطح پوست ميـوه در درجـات مختلـف و حتـي سـخت شـدن پوسـت مـي گـردد . ناهنجاري عدم رنگ گيـري در اثـر عوامـل محيطـي ماننـد نوسـانات ناگهـاني دمـا و برخـي عمليات حفاظتي مانند سم پاشی و غيره پديد مي آيـد . در ايـن شـرايط ناهنجـاري بـه شـكل عدم رنگ گيري كامل و يا بخشي از پوست تظاهر پيدا مي كند. علي رغـم ايـن كـه كمبـود شيره پرورده به عنوان يك عامل بازدارنده رنگ گيري تلقي نمي شود ولي بدون شك عـدم رسيدگي به تربيت و هرس درختان عامل تعيين كننده اي در بروز ايـن ناهنجـاري مـي باشـد . ضمن اين كه هرگونه شرايط آب و هوايي نامساعد در دوره گلدهي و عـدم گـرده افـشاني مناسب به شدت در بروز بي رنگي اثر گذار خواهنـد شـد.همچنین عـدم تـشكيل بـذر بـه تعداد كافي و يا توليد بذور ضعيف و ناقص نيز از جمله عوامل مـوثر در عـدم رنـگ گيـري بشمار مي روند.تـشكيل بـذر در نمونـه هـاي بيرنگ بسيار ضعيف است . ضعف هم به صورت كاهش تعداد بذر و نيز كاهش اندازه بذرتا مرز بي دانگي كامل وجود دارد. بي رنگي ميوه بسته به توزيـع ميـوه در موقعيـت هـاي مختلف تاج متفاوت می باشد. رنگ گيري ميوه هاي تشكيل شده در نقاط رو بـه آفتـاب بـــالاي تـــاج خـــوب است . انجـــام بررســـي هـــاي مقايـــسه اي ميـــوه هـــا در محـــل بـــين ميوه هاي رنگ گرفته و بدون رنگ رويي در ارتباط با تشكيل بذر ثابت كرده است كه بـا افـزايش رنگ رويي تعداد بذر و اندازه بذر در برچه ها نيز همواره افزايش مي يابند. 
  تاریخ انتشار :  1398/04/11  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  978   print