کرم سیب از مهمترین آفت های سیب می باشد.
کرم سیب از مهمترین آفت های سیب می باشد.

كرم سيب (pomonella Cydia ) اين آفت از راسته ي Lepidoptera و خانواده ي Tortricidae است كه نام عمـومي آن در زبان انگليسي moth Codling ميباشد. كرم سيب (دانهخوار سيب) آفتـي جهـاني است. در ايران اين آفت در تمام مناطق كشت سـيب ديـده مـي شـود. كرم سيب درواقع دانهخوار است وبراي رسيدن به دانـه از بافـت ميـوه هـم تغذيـه مينمايد.

زيست شناسي و چگونگي

خسارت كرم سـيب زمـستان را بـه صـورت لارو كامـل در داخـل پيلـه هـاي سـفيدرنگ ضـخيم ميگذراند. لارودرون پيله، در بهار تبديل به شفيره ميشـود ودوران شـفيرگي همزمـان بـا پايان يافتن دوره ي گلدهي به اتمام ميرسد و حشرات بالغ ظاهرميشوند. حـشرات بـالغ از شهد گلها استفاده ميكنند. اين حشرات روي كاسبرگ، گلبرگ، نهنج و حتي سرشاخه ها به طور معمول به صورت انفرادي (2تا 3 تايي) تخم ميگذارند. لاروهاي نسل اول از محـل دمگاه وارد ميوه مي شوند ولي لاروهاي نسل بعد از هر جـاي ديگـر ميـوه نيـز ممكـن اسـت وارد شوند. تعداد نسل كـرم سـيب در سـال، بـه دو عامـل محيطـي درجـه حـرارت و طـول روشنايي روز بستگي دارد. بررسي چرخه زندگي اين آفت خطـر نـاك اهميـت مكـان يـابي صحيح را قبل از احداث باغ ثابت مي كند، زيرا در حالي كه اين آفت در استانهاي فارس و آذربايجان غربي، 2 تا 3 نسل در سـال دارد، ولـي در شـرايط حـاد محيطـي ماننـد بـاغ هـاي احداث شده در دشت هاي پست با شب ها و روز هاي گرم طغيان آفت به 7 نسل مـي رسـد . حمله ي آفت در مراحل اوليه ي رشد ميوه، باعث ريزش آن ميشود.بـسته بـه حساسيت رقم، حمله كرم سيب مـي توانـد موجـب ايـراد خـسارت بـه رنـگ زمينـه و عـدم رنگ گيري به دليل خوردن دانه سيب، بـا ايجـاد يـك بافـت سـياه روي سـطح ميـوه گـرد .بايستي به اين نكته دقت شـود كـه حـشرات و كنـه هـا خونـسرد هـستند و بـر مبناي سيستم زيستي خود فقط در دامنه اي از درجه حرارتهاي خاص، بـه طـور معمـول در دماي بالاي صفر درجه سانتي گراد ، فعاليت خود را آغـاز مـي كننـد . كـرم سـيب در دمـاي پايین تر از 15 درجه سانتي گراد فعاليت جفتگيري و تخم گذاري خود را متوقـف مـي كنـد ولي تكوين و رشد تخم ها و لارو ها در دمـاي زيـر 10 درجـه سـانتي گـراد تمـام مـي شـود.

مديريت و كنترل آفت

كاربرد فرمون كرم سيب با نام تجاري Sexpheromon = Codlemon ، در مبارزه بـه روش مديريت تلفيقي آفات به سه روش زير استفاده ميگردد: الف. پيش آگاهي : در اين روش كپسولهاي حاوي فرمون مصنوعي در تله ها تعبيه ميشوند و شبپره هـايي كه آمادهي جفتگيري هستند، شكار ميشوند. اين روش به آماربرداري دقيق ومرتب نيـاز دارد. با كمك اين روش تعداد دفعات سمپاشي كاهش مييابد. به منظور تعيين تعـداد تلـه و دقت عمل بيشتر، از شاخص درجه حرارت موثر (dd ) يا تعداد واحدهاي دمايي منطقه و نيـز مراحل فنولوژي رشد ميوه استفاده مي شود. براين اساس، پروانه ها در دماي نامناسـب رشـد ظاهر نمي شوند و در نتيجه توسط تله هاي فرموني نيز شكار نخواهند شد . جهـت اسـتفاده از تله هاي فرموني با اهـداف پـيش آگـاهي ، وجـود ايـستگاه هواشناسـي و شـبكه الكترونيـك ضروري است . به اين ترتيب تهيه تقويم زماني مناسب براي تـشخيص زمـان نمونـه گيـري و تعيين زمان عمليات سمپاشي امكانپذير ميشود  ب. اختلال در جفتگيري : در اين روش سـطح بـاغ را توسـط فرمـون هـاي سـاختگي بـه صـورت اشـباعي پوشـش ميدهند، به طوري كه پروانه هاي نر از بين نرفته وتنها از جفتگيري بـاز مـي ماننـد . در ايـن روش، با انتشار هورمون ساختگي ويژه پروانه ماده در سطح باغ، پروانه هاي نر جذب تله هـا فرموني شده و جفت گيري مختل ميشود. البته اين تكنيـك بـراي ديگـر آفـات ماننـد ليـسه سيب و مينوز برگي نيز كاربرد دارد. ج. شكار انبوه : در اين روش بسته به سطح تراكم كاشت تعـداد زيـادي تلـه ي فرمـوني بـه كـار مـي رود. سفارش مهم به منظور تعيين تعداد تله ها انجام يك بازديد ميداني و نمونـه گيـري در طـول ارزيابي چشمي جهت تشخيص فراواني آفت در بـاغ اسـت . بـه منظـور تعيـين تعـداد تلـه فرمـوني مناسب در واحد سطح ميتـوان اقـدام بـه بررسـي شـاخه هـا ، شـمارش هـاي مـستقيم در زمـستان وهمچنين در بهار و تابستان نمود . بدين طريق مـي تـوان تعـداد تلـه فرمـوني لازم در واحـد سـطح را تعيين نمود . با استفاده از اين روش، تعداد زيادي از پروانه هاي نـر گرفتـار مـي شـوند و كـاهش در جفتگيري و تخمگذاري اين حشره اتفاق ميافتد. - كاربرد ميكروارگانيسمهاي بيماريزا مانند ويروس گرانولوسيس كرم سـيب  - استفاده از زنبورهاي پارازيتوئيد تخم كرم سيب ماننـد cacoeciae Trichogramma , evanescens. T و Embryophagum. T از طريق تكثيـر آزمايـشگاهي و رهاسـازي آنها در باغ انجام مي شود. - پاك كردن واز بـين بـردن پوسـته هـاي موجـود روي تنـه و بـاز وهـاي درختـان بـراي از بين بردن پناهگاه زمستاني آفت. - بـستن گـوني دور تنـه ي درخـت، بازديـد مرتـب واز بـين بـردن لاروهـايي كـه جهـت شفيره شدن به اين محلها پناه مي آورند. - جمع آوري ميوه هاي آلوده از كف باغ و روي درختان در طول سال و سوزاندن آن ها.

كنترل شيميايي

مبارزه ي شيميايي با آفت در زمان پيك (اوج) پـرواز حـشره و بـر عليـه لاروهاي سنين پايين پيش از نفوذ به داخل ميوه ميباشد كه اين زمان براساس اطلاعيه هـاي پيش آگاهي به وسيله ي مراكز خدمات كشاورزي منطقه به طور معمول در سه مرحلـه تعيـين ميشود. خوشبختانه به تجربه ثابت شده است كه زمان مبـارزه بـا نـسل سـوم تفـاوت زمـاني چنداني با نسل دوم كرم سيب ندارد.
  تاریخ انتشار :  1398/04/10  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1653   print