آب گزیدگی سیب چیست؟
آب گزیدگی سیب چیست؟

بروز ناهنجاري آب گزيدگي به صورت لكه هاي خـيس پراكنـده و شيـشه اي و قهوه ای مانند در بافـت سفيد تا كرم در گوشت ميوه خودنمايي مي كند . نسبت بالاي برگ به ميوه موجب افـزايش ناهنجاري مي شود . اين وضعيت به دليل پر شدن فضاهاي بين سلولي از شيره محتواي بالاي سـوربيتول مـي باشـد كـه رايـج تـرين قنـد انتقـالي در گلـسرخيان اسـت . روش شناسـايي غيرتخريبي آن از طريق غوطه ور ساز ي در محلول هاي با چگالي كم و يـا دسـتگاه انكـسار نور امكان پذير است . ميزان كلسيم در سيب هاي خسارت ديده از آب گزيدگي نـسبت بـه سيب هاي سالم كم تر نشان داده است، بنابراين كمبود كلسيم نيز از ديگر دلايـل بـروز ايـن ناهنجاري برشمرده مي شود. آب گزيدگي به شكل ظاهري گوشـت پس از برش لطمه مي زند. بروز اين ناهنجاري بسته به رقم از سطح كـم و محـدود تـا خيلـي زياد گوشت ميوه را فرا مي گيرد. بيشتر در مناطق با دماي بالا ديـده مـي شـود . اثـر سـال بـر ميزان بروز ناهنجاري تحت شرايط محيطي خاص قطعي است، براي مثال وقوع دماي بـسيار بالا قبل از مرحله رسيدگي منجر به ايجاد آب گزيدگي مي گردد، بنابراين در تمام مـواردي كه محصول سيب در مرحله بلوغ فيزيولوژيك و زودهنگام قبل از نزديك شـدن بـه مرحلـه رسيدگي به منظور نگهداري در انبار سرد برداشت شـود ايـن ناهنجـاري بـه شـدت كـاهش مي يابد.
  تاریخ انتشار :  1398/04/09  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1081   print