آفتاب سوختگی و تاثیر بد نور زیاد بر پوست سیب
آفتاب سوختگی و تاثیر بد نور زیاد بر پوست سیب

اين ناهنجاري زماني پديد مي آيد كه بخشي از لپ ميوه در معرض بيش از اندازه تـابش مستقيم نور خورشيد قرار مي گيرد. ناهنجاري آفتاب سوختگي با از بين بـردن رنگيـزه هـاي اصلي پوست ميوه موجب بد رنگي آن مي گردد. نحوه تغيير رنگ و نوع سوختگي بـسته بـه رنگ اصلي رقـم تجـاري در ارقـام سـبز، زرد و قرمـز متفـاوت اسـت . در ارقـام سـبزآفتاب سوختگي موجب برگشتن رنگ زمينـه از سـبز بـه كبـود، در ارقـام زرد  از زرد ليمويي به زرد سوخته تا متمايل بـه قهـوه اي و در ارقـام بـا رنگ رويي قرمز از رنگ قر مز شـاد تبـديل بـه قهـوه اي جگري تيره و بد رنگ مي شود. عوامل بروز ناهنجاري متفاوت است . كـاهش تعـداد بـرگ نسبت به تعداد ميوه، تنش نوري حاصل از شـدت تـابش بـالا، عـدم انتخـاب شـكل صـحيح تربيت در شرايط محيطي موجود، هرس نامطلوب و ايجاد رقابت بين شـاخه هـاي هـم جـوار در جذب آب ا ز طريق شبكه آوندي، رقابت دو ميوه موجود در يـك گـل آذيـن از جملـه عواملي هستند كه سبب افزايش شدت تنفس در بخشي از لپ ميوه در معرض تابش مستقيم آقتاب نسبت به بخش قرار گرفته در سايه مي گردد. در چنين وضعيت هايي با فزوني گـرفتن ميزان تبخير و تعرق نسبت به حجـم آب در دسـت رس ميـوه از طريـق سيـستم شـبكه آونـدي شرايط براي بروز آفتاب سوختگي مهيا مي گردد. اين ناهنجاري بـا ازبين بردن رنگ طبيعي و زيباي اصلي لپ ميوه بازار پسندي ميوه را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. هنگام بسته بندي، وجود در صد بـسيار محـدودي از ناهنجـاري در هر جعبه در تبادلات بين المللي پذيرفته است . افـزايش تعـداد ميـوه خـسارت ديـده و سـطح خـــسارت موجـــب تبـــديل ميـــوه ممتـــاز بـــه درجـــه 1 و يـــا درجـــه 2 مـــيشـــود.
  تاریخ انتشار :  1398/04/06  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  802   print