تغذیه دهی درختان سیب
تغذیه دهی درختان سیب

تغذيه گياهان تامين عناصر معدني مورد نياز جهت تضمين انجام فعاليت هاي مهم زيستي نظير تكثير سلولي جهت رشد و نمو بافتها، فعاليت هاي آنزيمـي، تنظـيم فـشار اسـموزي و نفوذپذيري غشاهاي سلولي است . البته تما م عناصر معـدني موجـود درخـاك و يـا حتـي در گياه الزاماً نقش ضروري و حياتي ندارند . از نظر زيست شناسي گياهي، يـك عنـصر زمـاني ضروري تلقي مي شود كه وجود آن در انجام يك فعل و انفعال در چرخه حياتي گياه نقـش دارد و قابل جايگزيني با عناصر ديگر نيست . براي مثال سديم در بسيا ري از ابعاد بـه پتاسـيم شباهت دارد و به مقادير زيـاد در بافـت هـاي برخـي گياهـان نيـز وجـود دارد ولـي قـادر بـه جايگزيني پتاسيم براي انجام فعاليت هاي حياتي آن نمي باشـد . مـي تـوان اذعـان داشـت بـه صورت بسيار كلي، عناصر پرمصرف بيشتر به عنـوان عناصـر سـازنده سـاختمان بافـت هـا و رشد گياهان مورد استفاده قرار مي گيرند ولي عناصر كم مصرف كه از نظر مقـداري 10 تـا 10,000 بار كمتر از عناصر پر مصرف توسط گياهان اسـتفاده مـي شـوند بـه عنـوان سـازنده بخشي از ساختمان آنزيم ها بيشترين نقش را در تسهيل تمامي انواع واكنش هاي حياتي ايفـا مي كنند . چون باغدارا ن در تغذيه درختان بيشتر به كمبود عناصر در خاك فكر مي كنند تـا زياد بود آن ها، اين تلقي مي تواند موجب استفاده بيش از حد عناصـر معـدني بـويژه عناصـر كم مصرف و ايراد خسارت به درختان شود . نوع تغذيه درختان سيب بسته به سـن گياهـان،فيزيك و طبيعت خاك، مراحل رشد رويشي و باردهي طي يك سال و سـال هـاي متنـاوب ميتواند باغ به باغ تفاوت نمايد . آنچه مسلم است به غير از عمليات عمومي مـديريتي بـراي افزايش حاصلخيزي خاك مانند استفاده از كود سبز، مبارزه با علف هـاي هـرز و حـذف پـا جوشها جهت كاهش رقابت بـراي آب و امـلاح در دسـترس، هـر گونـه كـوددهي بـدون شناخت وضعيت خاك و گياه مي تواند نه تنها بي اثر بوده و يا سبب هدررفت سـرمايه شـود بلكه زيادبود برخي عناصر، شرايط را براي مصرف لوكس و سپس وقوع سميت در گياهـان مهيا كند . براي مثال انواع عمليات سم پاشي با سموم آفت كش موجب افزايش غلظت مس در بافت هاي گياهي تا سطح سميت گردد . بنابراين شـناخت واقعـي نيـاز كـودي گياهـان ازطريق زدن نيمرخ، تهيه نمونه خاك و آزمايش تجزيه خاك اقدام مـي شـود . بـراي اطمينـان كامل از چگونگي نيازهاي غذايي درختان بايستي از برگ هـا و گـل هـا نيـز نمونـه گيـري و براي تجزيه به آزمايشگاه هاي مربوطه ارسال شود . زمان تهيه نمونـه هـاي برگـي ترجيحـاً در اواسط مـرداد مـاه از بـرگ هـاي سـالم و بـدون علائـم بيمـاري موجـود در موقعيـت ميـاني شاخههاي يك ساله ميباشد. با توجه به نتايج آزمايش و آگاهي كامـل از ميـزان كمبودهـا، اقـدام بـه تهيـه كودهـاي پر مصرف وكم مصرف به ميزان لازم ميشود.
  تاریخ انتشار :  1398/04/05  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  347   print