تاثیر نور بر رشد درختان سیب
تاثیر نور بر رشد درختان سیب

تراكم و كيفيت نور به شدت در ظهور زنگار ايفاي نقش مي كند. در ارتفاع 700 متـري از سطح دريا ميزان تشعشع كل 50 %بيشتر از مناطق پـست بـا ارتفـاع 50-100 متـر از سـطح دريا مي باشد. از نظر كيفيت نور تفاوت عمده بيشتر در قـسمت طيـف طـول مـوج كوتـاه از آبـي تـا مـاوراي بـنفش اسـت. درجـات دمـائي بـالاي روزانـه فتوسـنتز را بـه دليـل تـنفس شـدت داده و دمـاي پـائين در شـب باعـث محـدوديت مـصرف شـيره پـرورده مـي گـردد. از ساير عوامل مساعد بودن محيط براي احداث باغات سيب ميزان انرژي تابشي و نسبت تبخير و تنفس به نـزولات اسـت . در مـورد اول بايـستي اقـدام به ارزيـابي انـرژي تابـشي فعـال فتوسـنتزي و نـوع تشعـ شع نمـود كـه در ايـن راسـتا انجـام تحقيقـات راديومتريـك بـسيار مفيـد اسـت. گياهـان گلـداني 5 سـاله B Clone" Delicious Golden "در محيط باز تحت 6 رژيم مختلف نوري در مقايسه با شرايط طبيعي به عنوان شاهد قرار داده شدند . رژيم هاي نوري مختلف ماوراي بـنفش - آبـي Blue-UV ،قرمز- مادون قرمز IR-R توسط لامپهـاي خورشـيدي و يـا اعمـال سـايه توسط ورقه هاي فايبرگلاس - پلي استر مواج به منظور حـذف طـول مـوج هـاي موجـود در طيف Blue-UV و بنفش صورت گرفت . شدت زنگار در ميوه هـاي توليـد شـده در سـايه نسبت به شاهد كاهش نشان داد و نسبت طول به قطر نيز افزايش يافت . نـور طبيعـي موجـب تشكيل ميوه در كمترين نسبت طول بـه قطـر و بيـشترين سـطح زنگارگرديـد . طيـف نـوري Blue-UV /Blue هيچگونه تاثيري بر شكل ميوه و شدت زنگار نشان نـدارد.
  تاریخ انتشار :  1398/04/04  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  544   print