آبياري باغ انگور
آبياري باغ انگور

درخت مو با توجه به آب و هوا و نوع خاك محل كاشت و براي حداكثر رشد ساليانه نياز به 400 تا 1250 ميليمتر آب دارد. موستانهاي ايران كه به صورت ديم در كوهپايههاي آذربايجان، همدان و فارس كاشته شده اند،

از طريق بارندگي ساليانه حدود 300 تا 400 ميليمتر آب دريافت ميكنند و نياز به آبياري ندارند. اما موستان- هايي كه در مناطق با آب كافي ايجاد شده اند ساليانه 3 تا 5 بار آبياري ميشوند و معمولاً در هر آبياري به آن اندازه آب دريافت ميكنند كه خاك تا ژرفاي 1.5 متري، كه منطقه گسترش بيشترين ريشه ها است، خيس شود.

در برخي مناطق سردسير كه آب باران به تنهايي كافي نيست، در فصل زمستان آب فراواني به درخت ميدهند (با ايجاد كرتهايي با ديوارههاي بلند) و در طول فصل رشد نيز يك بار آبياري ميكنند. دوره آبياري در مناطق سردسير يك بار در اواخر بهار يا اوايل تابستان است. در نواحي معتدل سه بار، نخست نيمه بهار، ديگري اوايل تابستان و نوبت سوم 20 تا 30 روز پيش از برداشت ميوه است. در مناطق بسيار گرم و خشك كويري، 4 تا 5 بار از نيمه بهار به فاصله 20 تا 30 روز يك بار آبياري ميكنند. مهمترين روش آبياري موستان در ايران، آبياري غرقابي و به شكل جوي و پشتهاي است. در اين روش آب در جويهايي كه گودي و پهناي آنها در مناطق گوناگون متفاوت است. جاري ميشود. روش ديگر. آبياري قطرهاي است كه اكنون در سطوح محدودي انجام ميشود.
  تاریخ انتشار :  1398/03/23  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  468   print