روش میوه دهی انگور
روش میوه دهی انگور

تخمدان در انگور فوقانی بوده و به انگور از نوع سته و اجزا شامل سه قسمت اپیدرم بیرونی،پارانشیم پوستی داخلی و خارجی و گوشت میوه و سلولهای حاوی کریستال و سلولهای اپیدرم خارجی می باشد.

منحنی رشد میوه در ارقام انگور از نوع سیگموئید مضاعف بوده و دارای سه مرحله زیر می باشد:

1-مرحله اول:بعد از عمل لقاح و تشکیل میوه شروع می شود،ابتدا دوره تقسیم سلولی به مدت 4-3 هفته انجام می شود و سپس سلولهای تشکیل شده در اثر جذب اب و مواد غذایی حجیم می شوند.در این مرحله اسیدهای الی به سرعت افزایش یافته و حبه ها سفت شده و رنگ پوست انها سبز تیره می باشد.

2-مرحله دوم:در این مرحله سرعت رشد حبه ها کند بوده و درون بر میوه سفت می شود.در این مرحله جنین انگور کاملا رشد نموده و به اندازه نهایی می رسد.همچنین بذور تشکیل شده و اسیدهای الی بخصوص اسید تارتاریک و اسید مالیک به حداکثر مقدار خود می رسند.اواخر این مرحله تغییر رنگ حبه ها شروع می شود.

3-مرحله سوم:در این مرحله رشد سریع حبه ها به تدریج نرم می شود.علت افزایش رشد فرابر میوه در این مرحله ناشی از افزایش انذازه سلولها،تشکیل فضاهای بین سلولی و تجمع اب و مواد عذایی می باشد.اواخر این مرحله رنگ پوست حبه به طور کامل تغییر کرده و اسید های الی کاهش و قند و مواد معطر افزایش می یابند.

زمان رسیدن انگور بر حسب اقلیم،خاک،سیستم پرورش و سن بوته ان متفاوت می باشد،بطوری که در مناطق جنوبی و با نور و دمای زیاد،خاک های سبک و در بوته های مسن تر حبه های انگور زودتر می رسند.همچنین در روش های پرورش ایستاده به علت دریافت بهتر دما و نور توسط خوشه ها،حبه های انگور زودتر از روش های پرورش خوابیده می رسند.
  تاریخ انتشار :  1398/02/31  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  440   print