میزان مصرف آب در باغهای گردو
میزان مصرف آب در باغهای گردو

تا کنون در مورد میزان مصرف آب در باغهای گردو بررسی کاملی انجام نشده،زیرا این کار مستلزم آزمایشهای پیگیر و مداومی است که بتواند مقدار آب مورد نیاز درخت گردو را،با توجه به رطوبت خاک به وسیله تانسیومتر مشخص کند.

متر مکعب آب به هکتار سن درخت به سال
70 1
200 2
400 3تا5
600 6تا 7
800 8تا 9
900 10 تا 11
تا 1100  از 11 به بالا

 

دوره های بحرانی آبیاری باغات گردو

در طول دوره رشد گیاهی،درخت گردو مراحل مختلفی را می گذراند که طی این مراحل غفلت در آبیاری نه فقط محصول سال،بلکه تولید کمی و کیفی سالهای آینده را نیز مورد تهدید قرار می دهد.اثر این غفلت به شرح زیر است:

  • اثرهای تخریبی کمبود آب بر اندازه میوه و رشد گیاهی-خرداد
  • اثرهای تخریبی کمبود آب بر تشکیل جوانه های میوه دهنده سال بعد(و بر مغز گردوی سال)تیرماه
  • اثرهای تخریبی کمبود آب برکیفیت کامل مغز گردوو خشبی شدن شاخه های سال-در مرداد و شهریور

باید دانست ارقامی که میوه آنها جانبی است در مقابل کمبود آب حساس تر از ارقامی هستند که میوه آنها انتهایی است.بنابراین در شرایط کم آبی به منظور رفع اثرهای این کمبود،اولاباید ارقامی انتخاب شود که میوه آنها انتهایی باشد،ثانیا آب مورد نیاز آنها باید قبال پیش بینی و تامین و از هدر رفتن آب با تدبرهای لازم جلوگیری شود.

چون تبدیل عناصر معدنی برای رشد کامل اندامهای مختلف گیاه به آّب و قدرت تحرک آن متکی است،کمبود آب،یا خشکی خاک،عمل جذب عناصر غذایی ونحوه استفاده ازآنها را مختل می کند و به خطر می اندارد.درمناطقی که بارندگی کم و توزیع آن نامناسب باشد آبیاری درختان گردو ضروری است.آب غیر کافی موجب رشد کم،کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه می شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز موجب بروز بیماریهای طوقه و ریشه می گردد.طی آزمایشی درختان گردو آبیاری شده را بادرختان آبیاری نشده مقایسه کردند و مشاهده نمودند که در اثر آبیاری وزن میوه از ۶.۷ به۶.۹ گرم و قطر میوه از ۴۰به ۴۲میلی متر افزایش یافت.رنگ پوست و درصد چروکیدگی نشاندهنده کیفیت مغز است.با انجام آبیاری کیفیت مغز بهتر شده عملکرد ۳.۴درصد افزایش می یابد.عدم آبیاری در یک فصل موجب کاهش رشد درخت و کاهش وزن مغز گردو می شود.بعالوه آبیاری مجدد در سال بعد موجب افزایش وزن مغز می گردد.تنش آب در شروع دوره رشد میوه موجب تشکیل درصد زیادی از میوه های کوچک می شود.آبیاری در اواسط و یا اواخر تابستان،بعد از سخت شده پوست میوه ها تاثیری در افزایش اندازه میوها نخواهد داشت.مطالعات انجام شده در مورد آبیاری نشان می دهد که ریشه های گردو در خاکهای شنی لومی رطوبت را از عمق ۳ متری خاک جذب می کنندو ۸۰%از رطوبت جذب شده از عمق ۲ متری خاک به باال صورت می گیردولی در خاکهای سنگین،قسمت زیاذی از آب جذب شده از قسمت فوقانی خاک و از عمق یک متری خاک صورت می گیرد.آبیاری برای درختان پیوندی و درختان جوان بسیار ضروری استولی در درختان بالغ با افزایش توسعه ریشه ها،میزان نیاز به آب کمتر می شود.مقدار آبیاری و تعداد آن به سن درخت،نوع خاک،مقدار بارندگی و پراکنش آن،استفاده از مالچ و سیستم مدیریت خاک بستگی دارد
  تاریخ انتشار :  1397/12/19  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1210   print