آفات درختان پسته (پسیل پسته،زنجره پســته ،سن سبز پسته،پروانه چوب خوار پســته)
آفات درختان پسته (پسیل پسته،زنجره پســته ،سن سبز پسته،پروانه چوب خوار پســته)

از جمله آفات درختان پسته می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

پسیل پسته(شیره خشک): پسيل مهم ترين آفت پسته است كه باغداران به آن شيره خشك می گويند. زيرا عسلك دفع شده ازانتهاى بدن پوره هاى اين آفت، درمقابل هوا خشــك شده، تبديل به دانه هاى مدور شکر مانندى می شود كه روى برگ ها و زير درخت می ريزد. ازخســارت هاى اين آفت، ريزش برگ ها، جوانه هاى ميوه دهنده ســال بعد و همچنين بسته شدن روزنه هاى هوايی دراثر ترشح عسلك می باشد.

زنجره پســته: در مناطق پســته خيز به اين آفت شيره تر گفته می شود. از محل نيش زدگی حشــرات به پريکارپ ميوه هاى جوان  ، شيره نباتی خارج شده و همزمان فضولات و ترشــحات پوره ها روى برگ ها و خوشــه ها می ريزد . اين ترشــحات علاوه بر آنکه باعث سوختگی برگ ها و خوشــه ها می شوند ، محيط منا ســبی را نيز براى رشــد و نمو قارچ هاى ســاپروفيت ايجاد میكنند و اغلب درخت هاى آلوده ، مبتلا به بيمارى دوده يا فوماژين می شوند . در نتيجه به تدريج ميوه ها خشك و چروكيده می گردند . گاهی هم خسارت به ا ندازه اى است كه هيچ ميوه سالمی روى درخت باقی نمی ماند.

پروانه چوب خوار پســته: اين آفت در حال حاضر يکی از مهم ترين آفات  در مناطق پســته كارى كشور می باشد . اين حشره روى تمام درختان پسته، اعم از ضعيف يا قوى با تغذيه و تخليه فضولات درون دم خوشــه ها در مراحل اوليه باعث ريزش تعدادى از دانه ها شــده و خوشه هاى آلوده، ميوه كمترى نسبت به خوشه های سالم دارند.

سن سبز پسته:این آفت به دو گونه به پسته خسارت میزند:

1 -بر اثر تغذیه سن، قبل از تشکیل پوست استخوانی باعث عدم رشد مغز پسته میشود و در نهایت منجربه خشگیدگی پسته روی خوشه میگردد

2 -پس از تشکیل کامل مغز و قبل از برداشــت، تغذیه سن از مغز پســته و ایجاد نوعی بیماری که بهدلیل تراکم، نوعی قارچ به وجود می آید که روی مغز در محل شــکاف پوسته چوبی لکه هایی ایجاد شده و طعم آن تلخ میگردد که در اصطلاح محلی، باغداران آن را ماسوی پسته مینامند
  تاریخ انتشار :  1397/10/29  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1620   print