تغذیه مناسب پسته
تغذیه مناسب پسته

یکی از مباحث مهم در جهت افزایش عملکرد تغذیه مطلوب درختان و فراهم نمودن محیط مناسـب تری در اطراف ریشــه جهت جذب بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز میباشــد. مدیریت تغذیه باغات پسته در طول یک فصل شامل مدیریت کودهای حیوانی، شیمیایی با کاربرد خاکی و محلولپاشی میباشد. کود دامی گوسفندی و گاوی مورد استفاده باید کامل پوسیده باشد و در شیاری به عمق حداقل40 سانتیمتر بسته به سن درخت و عرض 40 سانتیمتر در انتهای چتر سایهانداز درخت دفن شود و یا میتوان آن را به میزان کافی در سایه انداز درخت در زیر قطره چکانها و یا مسیر آبیاری سطحی بهطور سطحی پخش نمود.

فصل کوددهی فصل خواب درختان یعنی زمستان است. مخلوط کردن کود کامل شیمیایی (ازت، فسفر و پتاسیم) نیز با کود حیوانی مورد استفاده مطلوب میباشد.ميزان مصرف كودهاي شيميايي به نوع خاك و آب و هوا، واريته، ميزان و كيفيت آب آبياري و میزان عملکرد درخت بستگي دارد. توصيه هاي فني براي باغ پس از انجام تجزيه خاك و تعيين عناصر غذايي موجود و قابل دسترس، توسط آزمايشگاه خاك و آب تعيين ميگردد.
  تاریخ انتشار :  1397/10/27  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1400   print