برداشت اصولی محصول پسته
برداشت اصولی محصول پسته

زمانيكه 80– 70 درصد پوســت رويي ميوههاي پسته به راحتي از پوست سخت استخواني جدا شود، زمان برداشت فرا رســيده است. تغيير رنگ پوست رویي از سبز به گلي تا ارغواني نيز نشانهاي ديگر از رسيدن ميوههاست. جهت برداشت محصول اگر توســط دست و كارگر انجام ميشود بايســتي از پارچه هاي مخصوص دو رويه استفاده نمود و هميشه يك طرف پارچه كه مشــخص شده باشد برروي سطح خاك قرار گيرد. محصول برداشت شده بايستي در اولين فرصت و در كوتاهترين زمان به پايانه هاي فرآوري انتقال يابد. جهت برقراري تهويه در ميان محصول برداشت شده، بهتر است آنرا درســبدهاي مخصوص ريخته و سپس سبدها در كاميون و يا ساير وسايل حمل و نقل چيده شوند. محصول آماده جهت عرضه به بازار بر حسب نياز در گوني هاي كنفي و يا در ظروف كوچك به صورت نايلون، ســلفون و قوطي بسته بندي و به بازار عرضه ميشود. محصول بســته بندي شده بايستي در انبار با دماي 10–5 درجه ســانتيگراد و در شرايط رطوبت پائين با كف و ديوارههاي غير قابل نفوذ نگهداري شــود. وجود هواكش جهت تهويه هواي انبار نيز الزام و ضروري است. قــرار دادن پالت در كف انبــار جهت جلوگيري از انتقــال رطوبت كف انبار به محصول و آلودگي احتمالي آن ضروري است.
  تاریخ انتشار :  1397/10/26  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1095   print