مراحل آماده سازی کاشت پسته
مراحل آماده سازی کاشت پسته

آماده سازی زمین
حد مجاز شوری برای پسته تا ۱۲ میلیموس بر سانتیمتر قابل قبول است و شوریبیش از آن موجب خشکیدن نهال و باعث خسارت به آن میشود. كاشت نهال و یا بذر نباید در داغ آب و نوك پشته ها انجام شود و بهتر است محل كاشت، كمی پایینتر از محل داغ آب انتخاب شود. در برخی موارد استثنایی، افزودن خاك رس به اراضی بسیار شنی و با اضافه كردن شن به اراضی رسی با اطمینان از شور نبودن شن و یا رس اضافه شده توصیه میشود. گاهی چنانچه بافت خاك نامناسب بوده و نیاز به اضافه كردن مواد اصالحی باشد، این مواد قبل از شخم و دیسكزدن به خاك اضافه شده و سپس این عملیات انجام میگیرد.

داشت

آب مورد نیاز برای باغهای پسته بیشتر از منبع شبکه آب زیرزمینی تهیه میشود(چاه عمیق) که بیشتر شور مزه هستند. در روش آبیاری غرقابی مینیمم و ماکزیمم آب مورد نیاز برای درخت پســته بین 12000-5000 متر مکعب در هکتار  در سنین ابتدایی میباشــد. با وجود این که پسته اســتقامت زیادی به کم آبی دارد، لکن نباید از آبدادن آن مخصوصا غفلت شود. به طور متوسط بسته به بافت خاک از نظر نگهداری آب، مدار آبیاری بسته به سن درخت به شرح زیر توصیه میشود: (به جز فصل زمستان)درخت با سن 1 تا 3 سال: مدار آبیاری 7 الی10روز درخت با سن 3 الی 6 سال: مدار آبیاری 12 الی20 روز درخت با سن 6 سال به بالا: مدار آبیاری یک ماه باید توجه داشــت زمانی که مدار آبیاری یک ماه اســت، در هر آبیاری آب به میزان کافی به درخت داده شود تا رطوبت کامال به عمق خاک نفوذ کند.
  تاریخ انتشار :  1397/10/24  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1369   print