زمان شکوفه دهی نهال پسته ترک نهال
زمان شکوفه دهی نهال پسته ترک نهال

گل‌های درخت نر پسته در فروردین‌ماه حدود 5-7 روز  زودتر ازگل‌های درخت ماده باز شده و هر خوشه آن دارای توده ای ازگل‌های متراکم هست .گل‌های نر بدون گلبرگ و کاسبرگ حقیقی بوده و دارای پنج پرچم بیضی‌شکل با میله کوتاه سبزرنگ می‌باشد .طول دوره گلدهی در ارقام مختلف پسته متفاوت و بین 3-12 روز می‌باشد گلدهی ارقام ماده پسته 7-30 فروردین‌ماه بوده و تخمدان گل ماده شامل سه برچه بوده ک یکی از برچه‌ها بزرگتر بوده و قابلیت باوری دارد و دوتای دیگر کوچکتر بوده و از بین می‌روند .


تگ ها ترک نهالنهال مرغوب پستهقیمت نهال پستهبهترین رقم نهالنهال ترک نهالزمان مناسب کاشت درختآب هوای مناسب پستهنهال مرغوبقیمت پایین نهال پستهدمای مناسب پستهروش کاشت نهال پستهآموزش پیوند نهال پستهپیوند پستهپایه پیوند پستهچگونه چیوند میزنددآموزش پیوندنهال ماده پستهتشخیص نهال پستهزمان شکوفه دهی نهال پستهگل‌های درخت نرزمان باروری شکوفهننهالنهال گردونهال گردوی پیوندیچندلرنهال گردوی چندلرفرنورفرقوتهفرانکتبهترین رقم نهال پستهنهالنهال چندلرگردو چندلرگردوی چندلرگردوی پیوندی


  تاریخ انتشار :  1396/09/08  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  3060   print