بيماري لكه سياه گردو walnut black spot 
بيماري لكه سياه گردو walnut black spot 

بيماري ناشي از باكتري Xanthomonas campestris pv.Juglandis   است كه موجب سياه شدن گل آذين نر و لكه هاي قهوه‌اي تا سياه روي ميوه و برگ مي‌شود.

 بررسی بیماری لکه سیاه (آنتراکنوز) گردو در مناطق شمالغرب کشور. 

 بیماری لکه سیاه گردو یکی از بیماریهای مهم این محصول در نقاط مختلف دنیا محسوب می شود که در سالهای اخیر شیوع آن در مناطق مختلف گردوکاری کشور گزارش شده است. به منظور مطالعه پراکنش، اهمیت و توسعه این بیماری در نواحی شمالغرب کشور، باغات گردو در استانهای زنجان، قزوین، همدان و آذربایجان شرقی در طول سالهای 80-1376 مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. جهت شناسایی عامل بیماری، نمونه های مشکوک با داشتن علایمی مانند نکروز برگ ها و لکه های قهوه ای در سطح برگ دمبرگ و سرشاخه ها ، پس از انتقال به آزمایشگاه و ضدعفونی سطحی بر روی محیط های کشت عمومی مانند CMA, PDA و NA منتقل شدند که متعاقباً قارچ عامل بیماری با کلنی سفید تا قهوه ای روشن در سطح آنها ظاهر گردید. به استناد مطالعات میکروسکپی انجام یافته بر روی مشخصات ظاهری قارچ، نحوه اسپورزایی، اندام های تولید مثل غیر جنسی و سایر مشخصات تاکسونومیکی، گونه عامل بیماری Juglandis Marssonia تشخیص داده شد. این بیماری گاهی با شدت قابل ملاحظه ای در اکثر مناطق گردوکاری نواحی شمالغرب کشور مشاهده شد، به نحوی که در بعضی از باغات خسارت آن تا 70 درصد برآورد گردید. مطالعات ریخت شناسی انجام یافته بر روی جدایه های قارچ عامل بیماری نشان داد که تفاوتی از این نظر بین جدایه های مختلف متعلق به این مناطق وجود ندارد.
  تاریخ انتشار :  1397/09/09  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  860   print