رقم کله قوچی پسته
رقم کله قوچی پسته

عملکرد نسبتا بالا ، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب و گسترش آن بوده است دارای شاخه های قوی و محکمتری نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد. در اکثر سالها به علت زود گل دهی مخصوصا در مناطق سردسیر در معرض خطر سرمایه بهاره می باشد . میان رس و با سال آوری متفاوت می باشد دارای قبلیت انتهایی کمتر و قدرت تولید شاخه های جانبی بیشتری می باشد نهالهای بذری حاصل از این رقم نسبت به سمیت بر مقاوم می باشند. در دهه دوم شهریور قابل برداشت می باشند.

 
  تاریخ انتشار :  1397/06/27  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1929   print