ﮔﺮدوي ﻛﺎﻏﺬي
 ﮔﺮدوي ﻛﺎﻏﺬي

  ﮔﺮدوي ﻛﺎﻏﺬي : ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻮه آن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﮔﺮد ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ، داراي ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎزك ﺑـﻪ رﻧﮓ ﺷکﻼﺗﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ، ﻣﻐﺰ آن ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺮ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﭘـﺴﻨﺪي آن ﺧـﻮب و ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎردﻫﻲ آن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮدوي آﺟﻴﻠﻲ اﺳﺖ. 
  تاریخ انتشار :  1397/05/14  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1089   print