عملکرد و بهره وری  نهال گردو پیوندی چندلر  چقدر  است


بهره وری  نهال  نهال گردو پیوندی چندلر  بین 30 تا 35 کیلوگرم است. وقتی که نهال گردو پیوندی چندلر و به عنوان غیر پیوندی (وحشی) با نژاد برتر  چندلر پیوند زده می شود، بهره وری   گردو 50-60٪ افزایش می یابد.
 بهره وری نهال گردو که پیوند زده  نشده است  زمانی که آنها 7-10 ساله است،شروع به میوه دهی در سطح تجاری می‌کند  در حالی که نهال گردو چندلر  از سال اول شروع به میوه دهی می‌کند و  پس از 3-4 سال در سطح تجاری شروع به میوه دهی می‌کند . وزن گیاهان گردو 2 برابر بیشتر از وزن گردو غیر پیوندی  است.

سطح میوه دهی چندلر  برای نهال گردو پیوندی چندلر  5 ساله 4-5 کیلوگرم،  برای نهال گردو پیوندی چندلر 7-8 ساله 16-22 کیلوگرم،   برای نهال گردو پیوندی چندلر12 ساله   35-45 کیلوگرم برای نهال گردو پیوندی چندلر18 ساله می‌توان  100-130 کیلوگرم برداشت کرد. به عنوان مثال، هنگامی که 10 نهال   نهال گردو پیوندی چندلر10 ساله داشته باشین ، 1.2-1.5 تن محصول  می‌توانبرداشت شود.